Đi đâu cũng muốn về nhà
Bây giờ đi đâu cũng muốn trở về nhà. K.I.M đã tạo ra ngôi nhà để đời cho vợ chồng tôi.